Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Milrajas Arashira
Country: South Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 28 May 2009
Pages: 110
PDF File Size: 2.40 Mb
ePub File Size: 8.88 Mb
ISBN: 125-4-58175-329-9
Downloads: 45101
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkinos

Komunikologiha status se koji temelji na konvergenciji interesa, pre nego na oseanju pripadnosti lokalnoj ili drutvenoj grupi. We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: U ovom smislu, publika se interpretira kao produkt medija, odnosno, kao posledica delovanja medija. Kopije mogu biti — odljev ili otisak,- kopija ili reprodukcija, te rekonstrukcija.

U ovom smislu, publika se pojavljuje kao aktivni pretraiva sadraja searcher i karakteristina je prevashodno za skriptz medije kao to su Internet, CD-Rom itd. Tako na primer, i razgovor za porodinim rukom spada u ovu kategoriju. Muzejski predmet i muzealnost kao osobina predmeta polako dolaze u prvi plan, kao i informacijsko – komunikacijske sposobnosti muzejskih predmeta.

Ispitni Zadatak Racunovodstvo Megatrend Documents. Od antikog doba pa do kraja Izborom pojedinih novina itaoci izraavaju svoj politiki identitet i potvruju vrednost srkipta uverenja. Saoptiti u ovom kontekstu znai neto s-druiti, odnosno, dovesti svoje delovanje u sklad sa zajednicom i drutvenim ivotom, pa se u tom smislu moe rei da je komunikacija po svojoj sutini “prelaz od individualnog ka kolektivnom.

MASA U BEGUMasa u begu stvara se pojavom pretnje i za nju je krakteristino da u svom begu povlai sve za sobom, budui da je opasnost koja joj preti ista za sve njene pripadnike bez obzira na verske, socijalne ili kulturne razlike.

  CRUCIFICTION CRUCIFIXION DEEDAT PDF

Odabir predmeta je temeljna kritika muzejskog rada, a predmeti kao dokumenti stvarnosti pretvaraju pojam sabranja ksripta pojam znastvene dokumentacije.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

TEORIJE MEDIJA Benjaminova teorija Adornova i Horkhajmerova teorija medija Makluanova teorija medija Encesbergerova teorija medijaKomunikacija i manipulacijaPojam propagande termin potie od latinskog glagola propagare, to znai iriti Pojam indoktrinacije termin potie od latinskog termina doctrina, to znai uenje Pojam manipulacije od latinskih terminamanus- ruka i pulare-dodirivati, udeavati Pojam reklameEtimologija rei reklama upuuje na latinski glagol clmare uzvikivati Dvostruka funkcija reklame: Pojam redundance se u teoriji informacija koristi u smislu suvika razumljivosti, odnosno, objanjavajueg vika.

Muzejski pedagog razmatra odnose na liniji: Ti filteri esto predstavljaju komunikativne barijere. Iako sva iva bia koriste znake i sisteme znakova, jedino je ovek sposoban ne samo da ih koristi, ve i da proizvodi neogranien broj novih znakova i znakovnih sistema. Termin obavetenje proishodi iz istog korena kao i rei vest, svest, nesvest, savest, povest, zapovest, pripovedanje pripovestbudui da imaju isti koren u staroslovenskoj rei VED, to znai znanje. Ogromna raznolikost muzeja temelji se na materijalnosti predmeta.

Megatrend revija Komunikologuja r Review vol U otvorenijim sredinama, u kojima postoji nain da se stvari saznaju preko pretpostavljenih, skrivena komunikacija je manje aktivna.

Termin muzeografija se prvi put spominje u knjizi Caspara Neickeliusa. Upravo stoga, kompleksnost znaenja ovog temina, posebno s obzirom na razvoj medija komunikacija, otvara mogunost ne samo za razvijanje razliitih teorija, ve i njegovih razliitih upotreba.

Muzeologija, skripta

Naime, kao to deca odrastaju i razvijaju se u igri komunikklogija drugom decom ili sa odraslima, tako i ljudi svih doba tee da odre relaksirajue kontakte sa drugima. Prirodni karj bega predstavlja ispunjenje cilja, budui da se masa raspada im opasnost prestane.

  GAL16V8D 15LP PDF

Unosi suvremeni estetski odnos prema zadanom problemu. Jo u prolom stoleu, protok dobara, robe i ljudi, kao i protok informacija, smatrani su sutinski identinim procesima, koji su mogli biti obuhvaeni zajednikim terminom skrippta. Literarna javnost predstavlja “vebalite javnog rezonovanja koje jo u sebi samom krui – to je proces samoprosveivanja privatnih ljudi na autentinim iskustvima svoje nove privatnosti.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Tada se spominje zbirka Olivera Forza iz Trevisa koji uz rukopise rimskih pisaca skuplja medaljone, mramorne kipove i keramiku. Karakteristike masovne kultureKriterijum kvantiteta Kriterijum standardizacije Homogenizacija uproavajua, imanentna, mehanika Odlike masovne komunikacije Formalna organizacija Masovna publika Javnost Sinhronicitet Bezlinost Novi pojam kolektivitetaPolitiki aspekti mas. Didaktika skripta Skripta iz didkatike.

Drugim reima, neka oznaka moe denotirati odreeno znaenje samo na osnovu datog koda.

Hobs – Levijatan Skripta – PDF Free Download

Sa pojavom filma, stvara se prva masovna publika u dananjem smislu rei. Osim ogromne skale delovanja, masovnu komunikaciju karakterie i penetrantnost medijskih poruka. Upravo se na ovom komujikologija moe sagledati izuzetna vanost medijske publike za oglaivae. Proces socijalizacije omoguava aktivno uee individua u komunikaciji sa drugima i itavim drutvom.